NGÂM MÔNG (phụ khoa)
Một ngày Diện Chẩn bong võng mạc đã tìm được ánh sáng