Việt Y Đạo – Dùng Y để tải Đạo
Lịch sử phương pháp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu