Một ngày Diện Chẩn bong võng mạc đã tìm được ánh sáng
Chảy nước mắt sống